BRM laser

From ZB45 wiki

Brm laser zb45 2.JPG

BRM Lasersnijder

De BRM is een lasersnijder met een werkblad-bereik van 900x1250 mm. Deze machine is uitgerust met een 150 Watt laser.

Let op: deze machine is veel minder precies dan de Trotec lasersnijder. Zo is een uitgesneden cirkel op de BRM niet exact rond. Het scheelt een fractie en is op het oog nauwelijks zichtbaar, dus voor visueel resultaat goed bruikbaar. Maar voor exacte toepassingen is dit niet geschikt.

Voor graveren is deze lasersnijder minder geschikt dan de Trotec, aangezien deze hierin veel trager en wat minder precies is.

Bekijk ook het verschil tussen de Trotec en de BRM lasersnijders bij ZB45 Makerspace Amsterdam om zo de juiste machine voor jouw werk te kiezen.

BRM 90 125.jpg


The BRM is a laser cutter with a workspace of 900x1250 mm. This machine is equipped with a 150 Watt laser.

Note: this machine is less precise than the Trotec laser cutter. For example, a cut-out circle on the BRM is not exactly round. It is hardly visible on the eye, so it is useful for visual results. But for exact applications this is not suitable.

For engraving this laser cutter is less suitable than the Trotec laser cutter, because it is much slower and less precise.

Check out the difference between the Trotec and the BRM laser cutters at ZB45 Makerspace Amsterdam to choose the right machine for your work.
Uitleg BRM Lasersnijder

Voorbereiding: 2D tekening maken

1. Maak je tekening of ontwerp in een 2D of 3D-teken programma. Bijvoorbeeld Adobe Illustrator, Inkscape, Fusion 360.

2. Teken een rechthoek om de tekening, waarvan je de maten weet. Hiermee kun je in RD Works checken of de afmetingen kloppen en zo nodig schalen.

3. Sla het bestand op of exporteer het bestand als een .dxf of .ai bestand.


Gereed maken om te lasersnijden

1. Open op de computer bij de laser het programma RD WorksV8 op het Bureaublad.

RLD.png

2. Klik op bestand, importeer, zoek je bestand en open dit.

3. Controleer of de afmeting jouw tekening kloppen, door alles te selecteren en bij de afmetingen linksboven de maten eventueel aan te passen.

Afmeting brm.png

4. Kies welke lijnen er gesneden of gegraveerd moeten worden. Klik de vormen aan, geef deze een bepaalde kleur. De volgorden kun je verslepen.

Stel dan in of er gesneden of gegraveerd moet worden. Om 'Cut' in 'Scan' of 'Dot' te veranderen, dubbelklik je op het woord. In de tabel kun je de instelling aanpassen.

Het vermogen en de snelheid pas je aan bij MinPower/MaxPower en Speed. De juiste waarden kies je aan de hand van de voorbeeldkaartjes.

Max. Power is 80% Maximum Speed voor scanning is 600

Setting power brm.png


5. Maak een foto van de instellingen voor jouw materiaal, voor het geval je dit vaker wil gebruiken.


Tips bij Problemen:

- Zet altijd een rechthoek (waarvan je de afmeting weet) rondom de vormen die je gaat lasersnijden. De maat van deze rechthoek kun je als nodig aanpassen in RD Works, om schalingsproblemen snel op te lossen.


Laseren: BRM Laser

1. Zet de laser aan door het sleuteltje om te zetten en de groene knop in te drukken. Zet de waterkoeling/compressor/laserbuis aan door de zwarte schakelaar om te zetten. Zet de afzuiging op de muur op ON.

Laser on.jpg

Afzuiging.jpg

2. Plaats het materiaal in de laser. Met de Focus-tool stel je de juiste hoogte in voor de laser.

Focus tool.jpg

3. Leg de Focus Tool op het materiaal onder de laser. Draai de bovenste ring los. Schuif de buis van de laserkop naar beneden tot het de Focus Tool raakt. Draai dan de bovenste ring weer vast.

Focus laser2.jpg

4. Plaats met de pijltjes toetsen de laserkop naar de linker bovenhoek vanaf waar je wil gaan snijden. Klik dan op Origin.

5. Klik vervolgens op de computer op Download. En geef je bestand een korte naam. Gebruik NIET de Start knop in het programma, dit zal de laser direct starten.

6. Als het downloaden naar de laser voltooid is kan met de knop Frame op de laser gekeken worden waarbinnen het ontwerp gesneden gaat worden. Als dit allemaal klopt kan de klep dichtgedaan worden en op Start gedrukt worden.


Tips bij Problemen

- Als je tussen door wil stoppen, klik dan op de machine op Start / Pause, daarna kun je weer verder gaan waar je was gebleven.

- Om een opdracht echt te stoppen, klik op de machine op Esc.Instruction BRM Laser cutter

Preparation: Create 2D drawing

1. Create your drawing or design in a 2D or 3D drawing program. For example Adobe Illustrator, Inkscape, Fusion 360.

2. Draw a rectangle around your design, of which you know the dimensions. You can check your dimensions in RD Works and scale them if necessary.

3. Save or export the file as a .dxf from .ai file.

Ready to laser cut

1. Open on the laser computer RD WorksV8 program on the Desktop.

RLD.png

2. Click on file, import, search your file and open it. (if RD Works does not want to show the file look at the tips at the back)

3. Check whether the dimensions of your drawing are correct, by selecting everything and, if necessary, adjusting the dimensions in the top left corner of the screen.

Afmeting brm.png

4. Choose for yourself which lines are to be engraved. Click on the shapes, give them a certain color. You can drag the colors to different order.

Then you can select cut or scanning (engave). To change 'Cut' to 'Scan' or 'Dot', double-click the word. You can adjust the setting in the table.

You adjust power and speed with MinPower / MaxPower and Speed. The correct values you can choose from the example cards.

Max. Power is 80% Maximum Speed for scanning is 600

Setting power brm.png


5. Make a picture of the settings for your material, in case you want to use this again.


Tips for problems:

- Always place a rectangle (of which you know the size) around the shapes you will cut with the laser. You can adjust the size of this rectangle in RD Works if needed to quickly solve scale problems.


Laser: BRM Laser

1. To turn the laser on, turn the key and press the green button. Turn on the water cooling / compressor / laser tube with the black switch. Put the switch of the exhaust on the wall to ON.

Laser on.jpg

Afzuiging.jpg

2. Place the material in the laser. With the Focus Tool you set the correct height for the laser.

Focus tool.jpg

3. Place the Focus Tool on the material under the laser head. Loosen the upper ring. Slide the laser head tube down until it touches the Focus Tool. Then, fasten the top ring again.

Focus laser2.jpg

4. Use the arrow keys to place the laser head to the upper left corner from where you want to start cutting. Click on Origin.

5. Then click Download on the computer. And give it a job name. Do NOT use Start from the program, because it will start immidiately.

6. When the download to the laser has been completed, the button Frame on the laser can be used to examine where the design will be cut. If all of this is correct, the valve can be closed and press Start.


Tips for problems:

- If you want to stop in between, click Start / Pause on the machine, then you can continue where you left off. - To actually stop a lasercut job, click Esc on the machine.Graveren foto's (bitmap) met BRM

De BRM kan foto's graveren na verschillende bewerkingen in de BRM-aansturingssoftware, zie Graveren BRM, en de BRM kan omlijnde of egaalgekleurde vlakken graveren met een ingestelde waarde.


Engrave images (bitmap) with BRM