Laser tekening - Laser drawing

From ZB45 wiki

Waar moet de tekening aan voldoen?

Bekijk eerst de verschillende mogelijkheden en beperkingen van Trotec en de BRM lasersnijders, om zo de juiste machine voor jouw werk te kiezen.


► Maak een vectortekening in Inkscape of Illustrator (of ander vectortekenprogramma).

De Trotec laser wordt rechstreeks vanuit Inkscape of Illustrator (CS6) aan gestuurd, via een printopdracht. De BRM stuur je aan vanuit een apart programma. Hierin importeer je een Illustrator-bestand (.ai) of een DXF (.dxf). Exporteer zonodig vanuit je tekenprogramma een DXF-bestand.


► Afmetingen lasersnijder: Trotec: 300*600mm (liggend) BRM: 900*1200mm (liggend)

► Zorg ervoor dat het ontwerp qua afmeting past op het materiaal, houdt hierbij een marge van minimaal 5mm tot de rand van het materiaal. Het materiaal is nooit zo te positioneren in de machine dat het exact samen valt met het ontwerp.

► Zet om je hele ontwerp een rechthoek waarvan je de afmeting weet. Bij het importeren van DXF-bestanden in verschillende programma's kunnen er schalingsproblemen optreden. Als jouw ontwerp in de BRM aansturing niet de juiste maat heeft kun je dit daar gemakkelijk schalen door alles te selecteren en de afmeting aan te passen.


► Snijlijn kleuren: RGB kleuren (voor de Trotec vereist), 1e snijpad RGB-rood, 2e snijpad RGB-blauw, 3e snijpad RGB 51/102/153, eventueel meer kleuren. Letop: zet in Illustrator eerst de Document kleurmodus op RGB.

► Snijlijn dikte: 0.1mm

Zorg ervoor dat eerst de binnenin liggende vormen losgesneden worden, voordat de buitenste lijn van een vorm wordt uitgesneden. Geef daarom binnenin liggende vormen een RGB-rode snijlijn, en maak de buitenste snijlijnen RGB-blauw. Dit voorkomt verschuiven van de vormen waarin nog gesneden moet worden.

Voor de Trotec laser geef je in de tekening de definitieve lijnkleuren en lijndikte aan. Bij de BRM kun je in de aansturen nog lijnkleuren toekennen.


► Snijverlies: Trotec: ~0.1mm BRM: ~0.4mm

Het snijverlies is materiaal afhankelijk. Neem daarom extra materiaal mee om laserinstellingen testen en het resultaat daarvan te zien.


► Zorg ervoor dat je geen dubbele lijnen in je tekening hebt, deze zullen dan allemaal gesneden worden.


► Maak van lettertypes een pad voor je gaat lasersnijden. Als het lettertype niet op de computer staat die de laser aanstuurt, dan krijg je weer een simpele Helvetica en is de opmaak weg.

Denk aan 'stencil-fonts' als je letters uitsnijdt.


► Pas op met hele kleine vormen, die kunnen door het raster van de lasersnijder vallen. Of opgaan in het snijverlies.Requirements for for a lasercut vector drawing

First look at the various possibilities and limitations of Trotec and the BRM laser cutters, in order to choose the right machine for your work.


► Create a vector drawing in Inkscape or Illustrator (or other vector drawing program).

The Trotec laser is controled directly from Inkscape or Illustrator (CS6), via a print job. You controle the BRM from a separate program. Here you import an Illustrator file (.ai) or a DXF (.dxf). If necessary, export a DXF file from your drawing program.


► Laser cutter dimensions: Trotec: 300 * 600mm (horizontal) BRM: 900 * 1200mm (horizontal)

► Make sure that the design fits the material in size, keeping a margin of at least 5mm to the edge of the material. The material can never be positioned in the machine in such a way that it exactly coincides with the design.

► Put a rectangle around your design of which you know the size. When importing DXF files into different programs, scaling problems may occur. If your design has not the right size in the BRM control, you can easily scale it there by selecting everything and adjusting the size.


► Cutting line colors: RGB colors (required for the Trotec), 1st cutting path RGB red (R255,G0,B0), 2nd cutting path RGB blue (R0,G0,B255), 3rd cutting path sea green (R51, G102, B153), if necessary more colors. Note: in Illustrator first set the Document color mode to RGB.

► Cutting line thickness: 0.1mm

Make sure that the inner shapes are cut loose first before the outer line of a shape is cut out. Therefore, give inner shapes an RGB-red cut line, and make the outer cut lines RGB-blue. This prevents shifting of the shapes that still need to be cut.

For the Trotec laser, indicate in the drawing the final line colors and line thickness. At the BRM you can assign line colors in the control.


► Cut width: Trotec: ~ 0.1mm BRM: ~ 0.4mm

The cut width is different per material. Therefore, bring extra material to test laser settings and see the result.


► Make sure there are no double lines in your drawing, these will all be cut.


► Set fonts to a path (outline) before you start laser cutting. If a font is not on the computer that controls the laser, you will get a simple Helvetica again and will lose the layout.

Think of 'stencil-fonts' when you cut out text.


► Be careful with very small shapes, these may fall through the laser cutter grid. Or get lost due to the cut width.

Trotec specifiek

BRM specifiek